Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
26/03/2012 13:50
Tài liệu Phục vụ Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

 1- Chương trình Đại hội
upload/DHCD 2012/1-Chuong trinh dai hoi.pdf
2- Quy chế làm việc của Đại hội
upload/DHCD 2012/2-Quy che lam viec cua dai hoi.pdf
3- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011 và KHSXKD năm 2012
upload/DHCD 2012/3-Bao cao thuc hien nhiem vu 2011.pdf
4- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011
upload/DHCD 2012/4-Bao cao tai chinh 2011.pdf
5- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị.
upload/DHCD 2012/5-Bao cao nhiem vu.pdf
6- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2011
upload/DHCD 2012/6-Bao cao hoat dong kiem soat.pdf
7- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011 
upload/DHCD 2012/To trinh phan phoi loi nhuan 2011.pdf
8- Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2012.
upload/DHCD 2012/8-To trinh tra tien luong.pdf
9- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
upload/DHCD 2012/9-To trinh chon don vi kiem toan.jpg
10- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
upload/DHCD 2012/10-Du thao nghi quyet.pdf

Phần mềm hỗ trợ đọc file pdf
http://www.oldapps.com/adobe_reader.php?old_adobe=6?download

Tag: Tài liệu

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.157860040665 seconds