Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
Báo cáo tài chính quý 3 hợp nhất Công ty Cổ phần Sông Đà 10
01/11/2011 14:57
Báo cáo tài chính quý 3 hợp nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

 

 

 

 

 

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 TẦNG 5, TOÀ NHÀ SÔNG ĐÀ, TỪ LIÊM, HÀ NỘI

 

 CHO KỲ KẾ TOÁN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/09/2011

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

VỐN GÓP CỦA NHÀ NƯỚC (TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ)

 

  108,000,000,000

 

     60,000,000,000

 

 

 

VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC

 

 

 

  106,501,000,000

 

     57,000,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG

 

 

 

 

 

  214,501,000,000

 

   117,000,000,000

 

C.

CỔ PHIẾU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/09/2011

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÉP PHÁT HÀNH

 

           21,450,100

 

            11,700,000

 

 

 

 - CỔ PHIẾU THƯỜNG

 

 

 

 

 

          21,450,100

 

            11,700,000

 

 

 - CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI

 

 

 

 

 

                         -  

 

                           -  

 

 

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH

 

 

 

           11,700,000

 

            11,700,000

 

 

 

 - CỔ PHIẾU THƯỜNG

 

 

 

 

 

          11,700,000

 

            11,700,000

 

 

 - CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI

 

 

 

 

 

                         -  

 

                           -  

 

 

 MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH:

 

 10.000 VND

 

 

 

 

 

 

23.

DOANH THU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÍ III

 

QUÍ III

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

TỔNG DOANH THU

 

 

 

 

 

  390,790,262,698

 

   305,058,255,131

 

 

 + DOANH THU XÂY LẮP

 

 

 

 

 

 382,336,581,066

 

   300,931,936,771

 

 

 + DOANH THU SX CÔNG NGHIỆP

 

 

 

        639,129,191

 

       4,126,318,360

 

 

 

 + DOANH THU KHÁC

 

 

 

 

 

     7,814,552,441

 

 

 

 

CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

 

  390,790,262,698

 

   305,058,255,131

 

 

24.

GIÁ VỐN HÀNG BÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÍ III

 

QUÍ III

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

GIÁ VỐN XÂY LẮP

 

 

 

 

 

  311,916,309,217

 

   232,951,210,531

 

 

GIÁ VỐN SX CÔNG NGHIỆP

 

 

 

      2,550,426,641

 

       4,259,125,013

 

 

 

GIÁ VỐN DỊCH VỤ KHÁC

 

 

 

 

 

      4,384,325,021

 

                           -  

 

 

CỘNG

 

 

 

 

 

  318,851,060,879

 

   237,210,335,544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÍ III

 

QUÍ III

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

LÃI TIỀN GỬI , TIỀN CHO VAY

 

 

 

      1,281,343,811

 

          407,516,470

 

 

 

LÃI ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

 

 

 

 

 

              9,013,800

 

 

 

CỘNG

 

 

 

 

 

      1,281,343,811

 

          416,530,270

 

26.

CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÍ III

 

QUÍ III

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

CHI PHÍ LÃI VAY

 

 

 

 

 

    26,495,501,223

 

     18,879,430,300

 

 

DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ CHỨNG KHOÁN

 

 

 

 

 

            42,090,000

 

 

 

CHI PHÍ TÀI CHÍNH KHÁC

 

 

 

 

 

           62,705,624

 

          750,128,139

 

 

CỘNG

 

 

 

 

 

    26,558,206,847

 

     19,671,648,439

 

27.

THU NHẬP KHÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÍ III

 

QUÍ III

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

TIỀN BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TÀI SẢN

 

 

 

           66,363,636

 

 

 

 

 

CÁC KHOẢN KHÁC

 

 

 

 

 

         727,796,768

 

              5,078,030

 

 

CỘNG

 

 

 

 

 

         794,160,404

 

              5,078,030

 

28.

CHI PHÍ KHÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÍ III

 

QUÍ III

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

CHI PHÍ KHẮC PHỤC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC KHOẢN KHÁC

 

 

 

 

 

         756,454,620

 

            18,859,065

 

 

CỘNG

 

 

 

 

 

         756,454,620

 

            18,859,065

 

29.

CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÍ III

 

QUÍ III

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ

 

 

 

    28,712,085,433

 

     34,243,984,595

 

 

 

ĐIỀU CHỈNH CÁC KHOẢN THU NHẬP CHỊU THUẾ

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU CHỈNH TĂNG

 

 

 

 

 

      1,583,965,300

 

 

 

 

 - CHI PHÍ KHÔNG HỢP LỆ

 

 

 

 

 

     1,583,965,300

 

 

 

 

 - LỖ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ CHƯA THỰC HIỆN

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU CHỈNH GIẢM

 

 

 

 

 

      1,950,500,000

 

 

 

 

CỔ TỨC LỢI NHUẬN ĐƯỢC CHIA

 

 

 

     1,950,500,000

 

 

 

 

 

TỔNG THU NHẬP CHỊU THUẾ

 

 

 

 

 

    28,345,550,733

 

     34,243,984,595

 

 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

 

 

      6,295,580,193

 

       7,678,222,920

 

 

 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC MIỄN GIẢM

 

         958,824,367

 

       3,839,111,460

 

 

 

CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

 

      5,336,755,826

 

       3,839,111,460

 

 

 

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

 

 

 

    23,375,329,607

 

     30,404,873,135

 

 

 

LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ

 

      5,122,382,398

 

4,396,105,498

 

 

 

LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY MẸ

 

    18,252,947,209

 

     26,008,767,637

 

 

30.

LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÍ III

 

QUÍ III

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

    23,375,329,607

 

     30,404,873,135

 

 

 

LN PHÂN BỔ CHO CỔ ĐÔNG SỞ HỮU CP PHỔ THÔNG

 

    18,252,947,209

 

     26,008,767,637

 

 

 

CP PHỔ THÔNG ĐANG LƯU HÀNH BQ TRONG KỲ

 

           11,700,000

 

            11,700,000

 

 

 

LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

 

 

 

 

 

                       867

 

                     2,223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

 

 

 

 

 

 

 

KHÔNG CÓ SỰ KIỆN QUAN TRỌNG NÀO KHÁC XẢY RA SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN YÊU CẦU PHẢI ĐIỀU CHỈNH HOẶC CÔNG BỐ TRONG CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT.

 

32.

SỐ LIỆU SO SÁNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ LIỆU  SO SÁNH TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT LÀ SỐ LIỆU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC 31/12/ 2010, SỐ LIỆU SO SÁNH TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT VÀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT LÀ SỐ LIỆU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO KỲ KẾ TOÁN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI, NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2011

 

 

 NGƯỜI LẬP BIỂU                    KẾ TOÁN TRƯỞNG

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NGÔ THỊ KIM NHUNG

 

 

 

NGUYỄN THỊ HUỆ

 

 

 

 

 

                                                     

 

Tag: Tin tức Sông Đà 10

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.28963804245 seconds