Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
Thông báo chốt danh sách cổ đông
02/03/2012 11:15
Chốt danh sách cổ đông để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

 1.jpg

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Công ty CP Sông Đà 10                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 02 SĐ10/CV-HĐQT                              Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2012

 

 

Thông báo

(V/v: chốt danh sách cổ đông để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

 

Kính gửiTrung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sông Đà 10.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sông Đà 10.

Trụ sở chính: Tầng 10-11 khu B tòa nhà HH4 Songda Holding Mễ Trì – Từ Liêm - Hà Nội.

Điện thoại: 0437.683.998           Fax: 043.7683991

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán:

 - Tên chứng khoán, tên viết tắt (nếu có): Công ty Cổ phần Sông Đà 10.

 - Mã chứng khoán: SDT.

 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

 - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.

Đồng thpừi đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên (bản cứng và bản mềm theo địa chỉ email: songda10@songda10.com.vn):

 - Lý do và mục đích sử dụng: Chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012:

 - Ngày đăng ký cuối cùng:  5/03/2012.

 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần được nhận 1 quyền.

 - Tỷ lệ thực hiện: 1 quyền - 1 phiếu biểu quyết.

 - Ngày tổ chức đại hội: Dự kiến 10/4/2012 (Ngày chính xác Công ty sẽ thông báo sau).

 - Địa điểm: Hội trường Tầng 10 khu B tòa nhà HH4 Songda Holding Mễ Trì – Từ Liêm - Hà Nội.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                   

- Như kính gửi;

- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội;

- TGĐ, TVHĐQT, BKS;

- Lưu VP, HĐQT.

Tag: Thông báo

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.505522012711 seconds