Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
Báo cáo tài chính quý 3 Công ty Cổ phần Sông Đà 10
01/11/2011 14:47
Báo cáo tài chính

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

 

 

 

 

 

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

 

 

 TẦNG 5, TOÀ NHÀ SÔNG ĐÀ, TỪ LIÊM, HÀ NỘI

 

 CHO KỲ KẾ TOÁN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/09/2011

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

VỐN GÓP CỦA NHÀ NƯỚC (TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ)

 

  108,000,000,000

 

     60,000,000,000

 

 

VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC

 

 

 

  102,600,000,000

 

     57,000,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG

 

 

 

 

 

  210,600,000,000

 

   117,000,000,000

 

C.

CỔ PHIẾU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/09/2011

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÉP PHÁT HÀNH

 

           11,700,000

 

            11,700,000

 

 

 - CỔ PHIẾU THƯỜNG

 

 

 

 

 

          11,700,000

 

            11,700,000

 

 

 - CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI

 

 

 

 

 

                         -  

 

                           -  

 

 

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH

 

 

 

           11,700,000

 

            11,700,000

 

 

 - CỔ PHIẾU THƯỜNG

 

 

 

 

 

          11,700,000

 

            11,700,000

 

 

 - CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI

 

 

 

 

 

                         -  

 

                           -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH:

 

 10.000 VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/09/2011

 

31/12/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

LỢI NHUẬN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

 

 

 

    78,838,178,048

 

     84,620,855,787

 

 

CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH TĂNG LỢI NHUẬN NĂM TRƯỚC

 

 

 

 

 

 

LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

    42,332,381,978

 

     78,808,932,718

 

 

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TRƯỚC

 

 

 

    78,838,178,048

 

     84,591,610,457

 

 

 - THUẾ TNDN BỔ SUNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

     8,939,062,153

 

     10,426,373,916

 

 

 - TRÍCH QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

 

 

   35,571,048,511

 

     37,278,741,060

 

 

 - TRÍCH QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH (5%)

 

 

     3,509,355,794

 

       3,697,911,827

 

 

 - TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI (10%)

 

     7,018,711,590

 

       8,895,823,654

 

 

 - TRÍCH THƯỞNG BAN QUẢN LÝ, BAN ĐIỀU HÀNH

 

        400,000,000

 

          500,000,000

 

 

 - TRẢ CỔ TỨC (20%)

 

 

 

 

 

   23,400,000,000

 

     23,400,000,000

 

 

 - THÙ LAO HĐQT, BKS KHÔNG ĐIỀU HÀNH

 

 

 

          392,760,000

 

 

LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI

 

 

 

    42,332,381,978

 

     78,838,178,048

 

 

TRONG KỲ CÔNG TY MẸ THỰC HIỆN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA NĂM 2010 THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 19/04/2011.

22.

DOANH THU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUÍ III

 

 QUÍ III

 

 

 

 

 

 

 

 

 NĂM 2011

 

 NĂM 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

TỔNG DOANH THU

 

 

 

 

 

  272,002,613,955

 

   254,826,335,640

 

 

 + DOANH THU XÂY LẮP

 

 

 

 

 

 263,754,746,853

 

   245,606,900,278

 

 

 + DOANH THU SX CÔNG NGHIỆP

 

 

 

     4,609,355,825

 

       4,126,318,360

 

 

 + DOANH THU KHÁC

 

 

 

 

 

     3,638,511,277

 

       5,093,117,002

 

 

CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

 

  272,002,613,955

 

   254,826,335,640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

GIÁ VỐN HÀNG BÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUÍ III

 

 QUÍ III

 

 

 

 

 

 

 

 

 NĂM 2011

 

 NĂM 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

GIÁ VỐN XÂY LẮP

 

 

 

 

 

  216,320,548,555

 

   193,344,747,504

 

 

GIÁ VỐN SX CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

      2,550,426,641

 

       4,259,125,013

 

 

GIÁ VỐN DỊCH VỤ KHÁC

 

 

 

 

 

      3,324,393,871

 

       5,330,029,936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG

 

 

 

 

 

  222,195,369,067

 

   202,933,902,453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUÍ III

 

 QUÍ III

 

 

 

 

 

 

 

 

 NĂM 2011

 

 NĂM 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

LÃI TIỀN GỬI , TIỀN CHO VAY

 

 

 

 

      1,241,272,298

 

          223,193,479

 

 

LÃI ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỔ TỨC, LỢI NHUẬN ĐƯỢC CHIA

 

 

 

      1,950,500,000

 

 

 

 

CỘNG

 

 

 

 

 

      3,191,772,298

 

          223,193,479

 

25.

CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUÍ III

 

 QUÍ III

 

 

 

 

 

 

 

 

 NĂM 2011

 

 NĂM 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

CHI PHÍ LÃI VAY

 

 

 

 

 

    20,628,509,099

 

     15,719,990,853

 

 

DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ CHỨNG KHOÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG

 

 

 

 

 

    20,628,509,099

 

     15,719,990,853

 

26.

THU NHẬP KHÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUÍ III

 

 QUÍ III

 

 

 

 

 

 

 

 

 NĂM 2011

 

 NĂM 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

THU NHẬP TỪ BÁN THANH LÝ, CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

 

 

 

 

 

 

TIỀN BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TÀI SẢN

 

 

 

           66,363,636

 

 

 

 

THU HỒI CÔNG NỢ ĐÃ XOÁ SỔ

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC KHOẢN KHÁC

 

 

 

 

 

         368,075,818

 

 

 

 

CỘNG

 

 

 

 

 

         434,439,454

 

                           -  

 

27.

CHI PHÍ KHÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUÍ III

 

 QUÍ III

 

 

 

 

 

 

 

 

 NĂM 2011

 

 NĂM 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

CHI PHÍ KHẮC PHỤC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC KHOẢN KHÁC

 

 

 

 

 

         103,720,377

 

            15,359,056

 

 

CỘNG

 

 

 

 

 

         103,720,377

 

            15,359,056

 

28.

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUÍ III

 

 QUÍ III

 

 

 

 

 

 

 

 

 NĂM 2011

 

 NĂM 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ

 

 

 

    19,294,466,365

 

     25,108,359,193

 

 

TỔNG THU NHẬP CHỊU THUẾ

 

 

 

 

 

    19,294,466,365

 

     25,108,359,193

 

 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

 

 

      4,377,931,459

 

       3,166,444,084

 

 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC MIỄN GIẢM

 

 

 

 

 

 

CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

 

      4,377,931,459

 

       3,166,444,084

 

 

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

 

 

 

    14,916,534,906

 

     21,941,915,109

 

29.

LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUÍ III

 

 QUÍ III

 

 

 

 

 

 

 

 

 NĂM 2011

 

 NĂM 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNĐ

 

 VNĐ

 

 

LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

    14,916,534,906

 

     21,941,915,109

 

 

LN PHÂN BỔ CHO CỔ ĐÔNG SỞ HỮU CP PHỔ THÔNG

 

    14,916,534,906

 

     21,941,915,109

 

 

CP PHỔ THÔNG ĐANG LƯU HÀNH BQ TRONG KỲ

 

           11,700,000

 

            11,700,000

 

 

LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

 

 

 

 

 

                       708

 

                     1,875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 CỔ TỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY VÀO NGÀY 19/04/2011 ĐÃ QUYẾT ĐỊNH CHIA CỔ TỨC TỪ LỢI NHUẬN NĂM 2010 LÀ 20% VỐN ĐIỀU LỆ.

31.

THÔNG TIN SO SÁNH GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ III NĂM 2011 GIẢM SO VỚI QUÍ III NĂM 2010 NHƯ SAU:

 

1. LỢI NHUẬN THỰC HIỆN SAU THUẾ:  - QUÍ III NĂM 2011: 14.916.534.906 ĐỒNG

 

 

 

                                                     - QUÍ III NĂM 2010: 21.941.915.109 ĐỒNG

 

 

 

                                                     - CHÊNH LỆCH GIẢM:    7.025.380.203 ĐỒNG

 

 

 

 

                                                        TƯƠNG ĐƯƠNG 32%

 

 

 

 

 

2. NGUYÊN NHÂN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - DOANH THU QUÍ III/2011 TĂNG SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2010: 17.176.278.315 ĐỒNG; TƯƠNG ĐƯƠNG TĂNG 6,74% (QUÍ III NĂM 2010: 254.826.335.640 ĐỒNG; QUÍ III NĂM 2011: 272.002.613.955 ĐỒNG)

 

 - CHI PHÍ TÀI CHÍNH QUÍ III/2011 TĂNG SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2010: 4.908.518.246 ĐỒNG; TƯƠNG ĐƯƠNG TĂNG 31,22% (QUÍ III/2010: 15.719.990.853 ĐỒNG; QUÍ III/2011: 20.628.509.099 ĐỒNG)

 

 TỪ CÁC NGUYÊN NHÂN NÊU TRÊN ĐÃ LÀM GIẢM LỢI NHUẬN THỰC HIỆN QUÍ III NĂM 2011.

 

32.

SỐ LIỆU SO SÁNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ LIỆU  SO SÁNH TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN LÀ SỐ LIỆU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC 31/12/ 2010, SỐ LIỆU SO SÁNH TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ LÀ SỐ LIỆU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO KỲ KẾ TOÁN QUÍ III NĂM 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2011


 

 

    NGƯỜI LẬP BIỂU                                KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 

        NGÔ THỊ KIM NHUNG                            NGUYỄN THỊ HUỆ 

 

 

 

 

Tag: Tin tức Sông Đà 10

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.467383146286 seconds