Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
Báo cáo soát xét 06 tháng đầu năm của công ty cổ phần Sông Đà 10
30/08/2011 14:39
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 - Công ty cổ phần Sông Đà 10 (Đã soát xét)

  1-4.png

 

 Số: 977/BCKT-AAC                                                           Đà Nẵng, ngày 8 tháng 8 năm 2011

BÁO CÁO SOÁT XÉT

Kính gởi:    Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Chúng tôi đã thực hiện soát xét Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm
2011 được lập ngày 06/08/2011 của Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đính kèm
từ trang 5 đến trang 24. Các Báo cáo tài chính này được lập theo Chế độ kế toán Việt
Nam.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty và của Kiểm toán viên

Việc lập các Báo cáo tài chính này là trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của
Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến nhận xét về các Báo cáo tài chính này dựa trên cơ sở kết quả công tác soát
xét của chúng tôi.

Phạm vi soát xét

Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét các báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam về
công tác soát xét. Chuẩn mực này yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch và thực hiện soát xét để có
sự đảm bảo vừa phải rằng liệu các báo cáo tài chính có chứa đựng những sai sót trọng yếu hay không.
Công tác soát xét bao gồm chủ yếu là việc trao đổi với các nhân sự của Công ty và áp dụng các thủ tục
phân tích đối với những thông tin tài chính; công tác soát xét này cung cấp một mức độ đảm bảo thấp
hơn công tác kiểm toán. Chúng tôi không thực hiện công việc kiểm toán nên không đưa ra ý kiến kiểm toán.

Ý kiến nhận xét của Kiểm toán viên

Trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, chúng tôi không thấy có sự
kiện nào để chúng tôi đưa ra ý kiến rằng các Báo cáo tài chính đính kèm không phản ảnh trung thực và
hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30/06/2011 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như
các luồng lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2011, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế
toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Khắc Minh
 
Phạm Quang Trung
Phó Tổng Giám đốc
 
Kiểm toán viên
Chứng chỉ KTV số Đ.0103/KTV
 
Chứng chỉ KTV số 1334/KTV

 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10                                                                    BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

      Tầng 5, Tòa Nhà Sông Đà, Từ Liêm, Hà Nội                                                              Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2011
______________________________________________________________________________________________

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN                                                                                                         Mẫu số B 01 – DN / HN
Ngày 30 tháng 06 năm 2011                                                                                            Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC
                                                                                                                                               ngày 20/3/2006  và các sửa đổi, bổ sung 
                                                                                                                                                        có liên quan của Bộ Tài chính

1-7.png


1-8.pngTổng Giám đốc                                   Kế toán trưởng                             Người lập

 

 

 

Vũ Văn Tính                                       Trần Đình Tú                                Ngô Thị Kim Nhung        

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2011


 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10                                                                            BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

      Tầng 5, Tòa Nhà Sông Đà, Từ Liêm, Hà Nội                                                                 Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2011
_______________________________________________________________________________________________

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH                                                                                                 Mẫu số B 02 – DN / HN
Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2011                                                                             Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC
                                                                                                                                                   ngày 20/3/2006  và các sửa đổi, bổ sung 
                                                                                                                                                               có liên quan của Bộ Tài chính

   

 

 

 

 

 1-9.png
                                                                                                                                     

 

Tổng Giám đốc                                   Kế toán trưởng                             Người lập

 

 

 

Vũ Văn Tính                                       Trần Đình Tú                                Ngô Thị Kim Nhung        

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2011

                               


 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10                                                                        BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

      Tầng 5, Tòa Nhà Sông Đà, Từ Liêm, Hà Nội                                                             Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2011
______________________________________________________________________________________________

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ                                                                                              Mẫu số B 03 – DN / HN
Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2011                                                                         Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC
                                                                                                                                               ngày 20/3/2006  và các sửa đổi, bổ sung 
                                                                                                                                                        có liên quan của Bộ Tài chính


1-10.png


Tổng Giám đốc                                   Kế toán trưởng                             Người lập

 

 

 

Vũ Văn Tính                                       Trần Đình Tú                                Ngô Thị Kim Nhung        

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2011

Tag: Tin tức Sông Đà 10

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.235155105591 seconds