Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
05/01/2012 14:29
Trích nghị quyết họp số 01 SĐ/HĐQT Công ty CP Sông Đà 10 ngày 03/01/2012

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ

 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

Số: 02 SDD10/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày 03 tháng 01năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

 

( Trích nghị quyết họp số 01 SĐ/HĐQT Công ty CP Sông Đà 10 ngày 03/01/2012 )

 

Ngày 30 tháng 12 năm 2011tại trụ sở công ty; Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của ông Trần Ngọc Lan – Chủ tịch HĐQT để xem xét các nội dung sau:

- Xem xét thông qua ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011;

- Thông qua kế hoạch và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012;

- Các vấn đề khác;

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết với chi tiết nội dung chính như sau:

I) Thông qua Ước thực hiện kết quả SXKD năm.

* Tổng giá trị SXKD thực hiện 1.303,90/1.307,80 tỷ đồng, đạt 126% KH năm.

            Trong đó:

- Giá trị kinh doanh xây lắp: 1176,90/948,50 tỷ đồng, đạt 124% KH năm.

- Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 126,98/89,30 tỷ đồng, đạt 142% KH năm.

* Doanh thu thực hiện 1.077,04/976,50 tỷ đồng, đạt 110% KH năm.

* Nộp ngân sách thực hiện 55,54/68,60 tỷ đồng, đạt 80,96% KH năm.

* Lơi nhuận trước thuế thực hiện: 100,34/95,90 tỷ đồng, đạt 104,63% KH năm.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 9,80%/9,80% đạt 100% KH năm.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 40,7%/36,2%, đạt 112,43% KH năm.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 21,30%/18,90%, đạt 113% KH năm.

* Giá trị dở dang: 585,145 tỷ đồng (dở dang đầu kỳ là: 467,491 tỷ đồng); Trong đó:

- Giá trị A giữ theo quy định: 117,27 tỷ đồng.

- Giá trị khối lượng đã nghiệm thu, chưa lên phiếu giá: 25,69 tỷ đồng.

- Giá trị khối lượng dở dang: 442,185 tỷ đồng.

* Tiền về, công nợ phải thu ước tính đến 31/12/2011:

- Tổng tiền về: 1,059.

- Công nợ phải thu: 411,380 tỷ đồng; Trong đó:

+ Giữ lại theo quy định: 145,018 tỷ đồng.

+ Thanh toán ngay: 266,362 tỷ đồng.

* Vốn chủ sở hữu thực hiện: 472,67/461,83 tỷ đồng, đạt 102% KH năm.

* Vốn điều lệ đến 31/12/2011: 210,60/210,60 tỷ đồng, đạt 100% KH năm.

* Thu nhập bình quân CBCNV đạt 6,35/6,00 triệu đồng/tháng, đạt 106% KH năm.

II) Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

* Tổng giá trị SXKD năm 2012: 1.049,90 tỷ đồng, giảm 19% thực hiện ăm 2011;

Bao gồm:

- Giá trị kinh doanh xây lắp: 974,70 tỷ đồng, giảm 17% thực hiện năm 2011.

- Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 75,16 tỷ đồng, giảm 41% thực hiện năm 2011.

* Doanh thu: 1.044,91 tỷ đồng, giảm 3% thực hiện năm 2011.

* Nộp ngân sách: 65,99 tỷ đồng, tăng 19% thực hiện năm 2011.

* Lợi nhuận trước thuế: 104,49 tỷ đồng, tăng 4% thực hiện năm 2011.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 10%, tăng 2% thực hiện năm 2011.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 39,2%, giảm 4% thực hiện năm 2011.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 19,1%,giảm 10% TH năm 2011.

* Vốn chủ sở hữu: 497,60 tỷ đồng, tăng 5% thực hiện năm 2011.

* Vốn điều lệ: 210,60 tỷ đồng, bằng năm 2011.

* Thu nhập bình quân CBCNV của Công ty CP Sông Đà 10: 7,30 triệu đồng/tháng, tăng 15% thực hiện năm 2011.

III) Tổ chức thực hiện:

-         Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định theo đúng pháp luật của nhà nước, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

-         Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty theo chức trách, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghị quyết này.

 

Nơi nhận:                                                            T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ      

- Như mục III;                                                                CHỦ TỊCH   

- Ban kiểm soát;

- Ban lãnh đạo C.ty;

- Website công ty.

- Sở giao dịch chứng khoán HN;

- UBCK nhà nước ( b/c );

- Lưu HĐQT; VP.

                                                                                      Trần Ngọc Lan

 

Tag: .

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.32976102829 seconds