Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
Thông báo mời dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
23/03/2012 09:21
Hội đồng quản trị CÔng ty Sông Đà 10 xin thông báo và trân trọng kính mời: Các quý cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 10 (Mã chứng khoán SDT), đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

 

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ

 CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10

 
 
 


Số:  06 SĐ10/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Hà Nội, ngày  22 tháng  03 năm 2012

                                                 

THÔNG BÁO

MỜI DỰ  HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

 

Kính gửi:              Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 10

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 xin thông báo và trân trọng kính mời: Các quý cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 10 (Mã chứng khoán SDT), đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

1. Thời gian: Từ 7h 30 phút, ngày 10/4/2012

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sông Đà 10 tầng 10 khu B tòa nhà HH4 Sông Đà Holdings đường Phạm Hùng - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn của Công ty CP Sông Đà 10 tính đến ngày 5/3/2012.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua kết quả SXKD 2011, kế hoạch SXKD 2012.

- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.

- Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2011 và kế hoạch 2012.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2011.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2011.

- Thông qua báo cáo của HĐQT về chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch tiền lương, thù lao 2012.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Các tài liệu chi tiết kính đề nghị quý cổ đông xem trên trang điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.songda10.com.vn

Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc bố trí địa điểm và đón tiếp cổ đông được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự họp với Ban tổ chức bằng cách điện thoại, gửi hoặc Fax Giấy đăng ký/Ủy quyền dự họp đến Văn phòng Công ty trước ngày 10/04/2012 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Sông Đà 10

Tầng 10 khu B tòa nhà HH4 Sông Đà Holdings đường Phạm Hùng - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

 Điện thoại: 04.37683998  Fax: 04.37683991/7.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với ông Nguyễn Văn Thanh - Thư kí Công ty, số điện thoại 0945291419.

Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Giấy mời họp do địa chỉ của Quý cổ đông không rõ ràng thì thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

-         Như K/g;

-         Đăng báo, Website Công ty;

-         UBCKNN, Sở GDCK HN;

-         Lưu VP, HĐQT.

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

TRẦN NGỌC LAN

 hop  hoi dong.jpghop  hoi dong.jpg

Tag: Thông báo

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.174929141998 seconds