Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Thông báo trả cổ tức năm 2010 và lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng
03/08/2011 16:55
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN, TRẢ CỔ TỨC NĂM 2010 BẰNG TIỀN VÀ PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU THƯỞNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2011

 

 

 

logo cong ty.jpg

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:  (84-4) 3 7683998    Fax: (84-4) 3 7683997

1.bmp

 

THÔNG BÁO

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN, TRẢ CỔ TỨC NĂM 2010 BẰNG TIỀN VÀ PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU THƯỞNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2011

 

◊ Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

◊ Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 về việc phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ năm 2011 của Công ty CP Sông Đà 10;

◊ Căn cứ chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ năm 2011 của Công ty CP Sông Đà 10;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10 xin trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ năm 2011 và trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt như sau:

1.      Ngày đăng ký cuối cùng                            : 12/08/2011

2.      Nội dung cụ thể:

2.1.            Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

-          Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

-          Thời gian gửi thư cho cổ đông: 25/08/2011

-          Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

2.2.            Phát hành cổ phiếu thưởng:

-          Mã cổ phiếu                                                : SDT

-          Vốn điều lệ hiện tại                          : 117.000.000.000 VNĐ

-          Số lượng cổ phần đang lưu hành                   : 11.700.000 cổ phần phổ thông

-          Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 9.360.000 cổ phần phổ thông

-          Mệnh giá mỗi cổ phần                                  : 10.000 VNĐ

-          Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến           : 210.600.000.000 VNĐ

-          Tỷ lệ thực hiện: 10:8 (nghĩa là Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được hưởng 08 cổ phiếu phát hành thêm). Số lượng cổ phiếu thưởng cho từng cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị bán cho các đối tượng khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được, Công ty sẽ chuyển lại cho các cổ đông có cổ phiếu lẻ.

2.3.            Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt: Tỷ lệ 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu)

3.      Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục nhận cổ tức và làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Sông Đà 10 từ ngày 12/9/2011 và xuất trình CMND và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đang nắm giữ, nếu ủy quyền phải theo đúng quy định của pháp luật.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch


(đã ký)
 

TRẦN NGỌC LAN

 

Tag: Tin tuc Song Da 10

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.355330944061 seconds