Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
04/04/2011 10:24
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

             TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Công ty CP Sông Đà 10                             Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

       Số:   57    SĐ10/TB - HĐQT                                                     

 (V/v: Thông báo thời gian, địa điểm và nội dung                                Hà Nội, ngày 01  tháng 04 năm 2011

         Đại hội cổ đông thường niên năm 2011)

 

                         Kính gửi:      - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

                                  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

                                  - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

                                  - QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

             Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sông Đà 10 xin thông báo đến quý Uỷ Ban, Quý  Sở và các Quý cổ đông về thời gian, địa điểm chính thức và nội dung kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2011 như sau:

1.Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

2. Trụ sở chính: Tầng 5 - Toà nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

3. Website:                            www.songda10.com.vn

4. Điện thoại:                         0437.683.998                 * Fax: 043.7683991

5. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 10

6. Mã giao dịch:                     SDT

7. Loại chứng khoán:             Cổ phiếu phổ thông.        * Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

 

8. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG KỲ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011:

 - Thời gian tổ chức họp:      7h30, ngày 19  tháng 4 năm 2011

 - Địa điểm họp:       Phòng 347, TT Hội nghị Quốc gia, số 2 Đường Phạm Hùng, Hà Nội.

 

 - Đối tượng tham dự họp:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của SDT tại thời điểm chốt danh sách (Ngày 07/3/2011). Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản( theo mẫu của SDT).

 

- Nội dung kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011:

·                      Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011

·                      Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010

·                      Báo cáo tình hình hoạt động năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 của HĐQT.

·                      Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010.

·                      Phương án phân phối lợi nhuận.

·                      Và các nội dung liên quan khác( Tờ trình Đại hội cổ đông).

Lưu ý:

 - Chương trình họp và tài liệu liên quan(Đề cử nhân sự,Mẫu Uỷ quyền tham dự Đại hội, Mẫu đăng ký tham dự Đại hội, Quy chế Đại hội) đến các vấn đề sẽ thảo luận, thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 sẽ được đăng trên Website: www.songda10.com.vn theo quy định, đồng thời HĐQT Công ty sẽ gửi thư mời cho các cổ đông.
 - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội/Uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 15/4/2011 theo địa chỉ trên.

 - Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp các cổ đông không nhận được giấy mời.

               Trân trọng!

 


Nơi nhận:                                                                                          CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

 - Như kính gửi                                                                                           TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 - Lưu HĐQT                                                                                    CHỦ TỊCH                             

 
                                                                                                      (Đã ký)

 
                                                                                             TRẦN NGỌC LAN

 

 

 


Tag: Tin tuc Song Da 10

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.264803886414 seconds