Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011
25/04/2011 10:46
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2010

Ngày 19/4/2011 Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Đại hội đã họp bàn và thống nhất đưa ra Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2011 với nội dung chính như sau:

- Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chính sau: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh là 1.047,7 tỷ đồng; Doanh thu: 1.050 tỷ đồng; Lợi nhuận: 112.64 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức dự kiến: 18%.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và  chi trả cổ tức năm 2010.

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011

- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011

- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 117 tỷ đồng lên 210,6 tỷ đồng bằng phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011÷2015

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung

- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cổ phần Sông Đà 10 nhiệm kỳ II (2011 - 2015)

Toàn văn của Nghị quyết xin vui lòng xem tại đây:Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2010

Tag: Tin tuc Song Da 10

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.304612159729 seconds