Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
TÀI LIỆU THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
07/05/2018 10:37
TÀI LIỆU THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 TÀI LIỆU THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018:

- Giấy xác nhận/tham dự/ủy quyền tham dự đại hội;

- Đơn đề cử để cử ứng viên bầu thay thế 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020;

- Cam kết của ứng viên thành viên HĐQT;

- Phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Phiếu bầu miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III;

- Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty và kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch 2018;

- Báo cáo kiểm toán độc lập năm tài chính 2017;

- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;

- Tờ trình báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chấp thuận hợp đồng, giao dịch cần có sự chấp thuần của Đại hội đồng cổ đông;

- Tờ trình ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (phần 1, phần 2);

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III;

- Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan;

- Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.16769695282 seconds