Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
TÀI LIỆU THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
15/04/2017 10:19
Hội đồng quản trị Công ty cổ Sông Đà 10 xin thông báo và trân trọng kính mời các Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 10 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

 

Tài liệu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

 1. Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2017;

 2. Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2017;

 3. Quy chế làm việc của Đại hội;

 4. Báo cáo kiểm toán độc lập;

 5. Báo cáo của HĐQT và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch năm 2017;

 6. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;

 7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016;

 8. Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017;

 9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;

 10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng giao, nhận thầu xây lắp cần có sự chấp thuận của ĐHCĐ;

 11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

 12. Tờ trình bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2020;

 13. Cam kết của ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát;

 14. Đơn đề cử ứng viên để bầu thay thế 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020;

 15. Cam kết ứng viên TV BKS của ông Phạm Hoàng Thái;

 16. Thông báo danh sách người liên quan và lợi ích có liên quan;

 17. Phiếu biểu quyết 01/PBQ;

 18. Phiếu biểu quyết  02/PBQ;

 19. Dự thảo - Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2017.


Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.184644937515 seconds