Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Tin tức sự kiện » Văn phòng Đảng ủy
 
Công ty CP Sông Đà 10 tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2010 - 2015
11/06/2010 14:58
Đại hội Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2010- 2015 công ty CP Sông Đà 10

           

                (Ngày: 19/05/2010 – 20/05/2010)

anh1.jpg

     Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 10 diễn ra vào ngày 19 và 20/5/2010 tại thủ đô Hà Nội, về dự đại hội có 130 đại biểu đại diện cho 340 đảng viên trong toàn Công ty.
     Tại buổi đại hội chính thức ngày 20/5/2010 thay mặt Đoàn chủ tịch đồng chí Trần Ngọc Lan Bí thư Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 10 khóa X đọc báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khoá X về kết quả thực hiện nhiệm vu nhiệm kỳ 2005 - 2010 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2015 trình Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XI.

      Các đại biểu sôi nổi thảo luận về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ XI, dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, dự thảo về bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng.

        Đại hội rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Văn Quế – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sông Đà đến dự và chỉ đạo đại hội. Đồng chí đã biểu dương các thành tích mà Đảng bộ đã đạt được và chỉ ra những việc cần phải làm trong thời gian tới, định hướng để Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 10 phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị Đảng bộ Công ty lần thứ XI nhiệm kỳ 2010 – 2015.

         Thay mặt Đại hội đồng chí Trần Ngọc Lan Bí thư Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2005 – 2010 đã cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và sự chỉ đạo sâu sát của đồng chí Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn và lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư để bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty khoá XI.

Sau 2 ngày làm việc rất khẩn trương và nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của các Đại biểu đại hội, đến 12h30’ ngày 20 tháng 05 năm 2010 Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 10 lần thứ XI nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã thành công tốt đẹp.

        Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí 100% về các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty cổ phần Sông Đà 10 lần thứ XI nhiệm kỳ 2010 – 2015 với các mục tiêu chủ yếu là:

 1. Ph­ương hướng:

   “X©y dùng vµ ph¸t triÓn C«ng ty thµnh Tæng C«ng ty ®a së h÷u, ®a ngµnh nghÒ víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n cã tÝnh chuyªn nghiÖp cao, cã tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ vµ qu¶n lý tiªn tiÕn, cã søc c¹nh tranh cao trªn thÞ tr­êng x©y dùng; s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶. LÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµm träng t©m vµ th­íc ®o chñ yÕu cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña C«ng ty”.

 - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh nghÒ theo h­íng gi¶m dÇn tû träng gi¸ trÞ s¶n phÈm x©y l¾p, t¨ng tû träng trong gi¸ trÞ s¶n phÈm c«ng nghiÖp nh­ng tû träng gi¸ trÞ x©y l¾p vÉn gi÷ vai trß chñ ®¹o.

 - §Çu t­ vµ hîp t¸c ®Çu t­ ph¸t triÓn sang c¸c lÜnh vùc míi cã tiÒm n¨ng: S¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn th­¬ng phÈm; Khai th¸c vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng; Khai th¸c vµ chÕ biÕn kho¸ng s¶n; §Çu t­ khai th¸c h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp vµ §« thÞ.

 - Ph¸t huy cao ®é mäi nguån lùc ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, n©ng cao vai trß vµ th­¬ng hiÖu cña C«ng ty ë trong n­íc vµ khu vùc.

 2. Môc tiªu vµ c¬ cÊu ngµnh nghÒ 5 n¨m (2011-2015):

- Tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¸ trÞ SXKD b×nh qu©n hµng n¨m kho¶ng 11%;

- Tæng gi¸ trÞ SXKD ®¹t kho¶ng 8.915 tû ®ång, t­¬ng ®­¬ng víi 469,21 triÖu USD;

- Doanh thu ®¹t kho¶ng 8.104,545 tû ®ång, t­¬ng ®­¬ng víi 426,56 USD;

- Nép nhµ n­íc: 751,288 tû ®ång, t­¬ng ®­¬ng víi 39,54 triÖu USD;

- Lîi nhuËn tr­íc thuÕ: 940,849 tû ®ång, t­¬ng ®­¬ng víi 49,5 triÖu USD;

- Lao ®éng b×nh qu©n: 4.338 ng­êi.

- Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng 1 CBCNV kho¶ng 7 triÖu ®ång/ng/th¸ng.

 3. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu n¨m 2015:

- Tæng gi¸ trÞ SXKD ®¹t kho¶ng 2.173 tû ®ång, t­¬ng ®­¬ng víi 114,37 triÖu USD;

- Doanh thu ®¹t kho¶ng 1.975,455 tû ®ång, t­¬ng ®­¬ng víi 103,97 triÖu USD;

- Nép nhµ n­íc: 185,511 tû ®ång, t­¬ng ®­¬ng víi 9,76 triÖu USD;

- Lîi nhuËn tr­íc thuÕ: 238,143 tû ®ång, t­¬ng ®­¬ng víi 12,5 triÖu USD;

- Lao ®éng b×nh qu©n: 5.000 ng­êi.

- Thu nhËp: 7 triÖu ®ång/ng­êi/th¸ng.

 4. C¬ cÊu ngµnh nghÒ SXKD n¨m 2015:

- Gi¸ trÞ kinh doanh x©y l¾p chiÕm kho¶ng 80%.

- Gi¸ trÞ kinh doanh SXCN chiÕm 15%.

- Gi¸ trÞ kinh doanh kh¸c chiÕm 5%.

       Với truyền thống hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Sông Đà 10 quyết tâm đoàn kết một lòng, phấn đấu phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra. Góp phần xứng đáng vào thành tích chung của Tập đoàn Sông Đà và sự nghiệp phát triển của đất nước.


Tag: Đại hội Đảng Lần thứ XI

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.511196136475 seconds