Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012 (đã soát xét)
01/10/2012 14:51
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012 của công ty cổ phần Sông Đà 10 (đã soát xét)

 upload/Quan he co dong/2231 Bia, muc luc(M).doc 
 upload/Quan he co dong/2233 Bao cao kiem toan.doc 
 upload/Quan he co dong/2235 Bang can doi ke toan.doc 
 upload/Quan he co dong/2236 Bao cao ket qua kinh doanh.doc 
 upload/Quan he co dong/2237 Bao cao luu chuyen tien te.doc 
 upload/Quan he co dong/2238 Thuyet minh BCTC.doc 
 upload/Quan he co dong/B313 Bao cao Ban Tong Giam doc.doc 
 upload/Quan he co dong/BC 6 thang dau nam 2012 Hop nhat (Da soat xet) pdf.rar 
 upload/Quan he co dong/BC 6 thang dau nam 2012 Hop nhat (Da soat xet) xps.rar

Tag: Báo cáo

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.130407094955 seconds