Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Tin tức sự kiện » Tin tức Sông Đà 10
 
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị
01/11/2011 14:38
Họp Hội đồng quản trị.

 

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ

 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10


SỐ:  06 SĐ10/NQ- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC


                HÀ NỘI,  NGÀY 27 THÁNG  10  NĂM 2011

 

                 NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                    ( TRÍCH NGHỊ QUYẾT SỐ 06 SĐ 10 / NQ-HĐQT NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2011 )
     NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2011 TẠI TRỤ SỞ CÔNG TY; HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY ĐÃ TỔ CHỨC HỌP DƯỚI SỰ CHỦ TRÌ CỦA ÔNG TRẦN NGỌC LAN:

SAU KHI NGHE BÁO CÁO CỦA CÁC ÔNG TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ THẢO LUẬN VÀ NHẤT TRÍ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
VỚI CHI TIẾT NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU:

ĐIỀU 1: THỤNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH 9 THÁNG
ĐẦU NĂM 2011 VỚI CỎC CHỈ TIỜU CHỚNH SAU:

* TỔNG GIÁ TRỊ SXKD THỰC HIỆN 1.014,2/1037,7 TỶ ĐỒNG ĐẠT 97,7% KH NĂM.

TRONG ĐÓ:

-         GIÁ TRỊ KINH DOANH XÂY LẮP 908,7 TỶ ĐỒNG /948,5 TỶ ĐỒNG ĐẠT 95,8% KH NĂM.

-         GIÁ TRỊ PHỤC VỤ XÂY LẮP 105,48 TỶ ĐỒNG / 89,3 TỶ ĐỒNG ĐẠT 118% KH NĂM.

* DOANH THU THỰC HIỆN 765,66/976,5 TỶ ĐỒNG ĐẠT 78,5%% KH NĂM.

* NỘP NGÂN SÁCH THỰC HIỆN 44,49/68,6 TỶ ĐỒNG ĐẠT 64,8% KH NĂM.

* LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ THỰC HIỆN 65,54/ 95,9TỶ ĐỒNG ĐẠT 68% KH NĂM.

-         TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ/ DOANH THU ĐẠT 8,6%.

-         TỶ SUẤT LỢI NHUẬN SAU THUẾ/ VỐN CHỦ SỞ HỮU ĐẠT 12,9%..

* VỐN CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN: 443,25 TỶ ĐỒNG.

* VỐN ĐIỀU LỆ ĐẾN 30/9/2011: 210,6  TỶ ĐỒNG.

* THU NHẬP BÌNH QUÂN CBCNV ĐẠT 6,9 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG ĐẠT 115% KẾ HOẠCH NĂM.

ĐIỀU 2: KẾ HOẠCH SXKD QUÝ IV NĂM 2011;

* TỔNG GIÁ TRỊ SXKD QUÝ IV: 239,2 TỶ ĐỒNG BẰNG 23% KH NĂM 2011

BAO GỒM

-         GIÁ TRỊ KINH DOANH XÂY LẮP 224,2 TỶ ĐỒNG BẰNG 23,6% KH NĂM 2011.

-         GIÁ TRỊ KINH DOANH PHỤC VỤ XÂY LẮP 12,2 TỶ ĐỒNG BẰNG 13,6% KH NĂM 2011

* DOANH THU: 318,48 TỶ ĐỒNG BẰNG 32,6% KH NĂM 2011.

* NỘP NGÂN SÁCH: 16,8 TỶ ĐỒNG BẰNG 24,4% KH NĂM 2011.

* LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ: 32,74 TỶ ĐỒNG BẰNG 33,9% KH NĂM 2011  (TRONG ĐÓ:
LỢI NHUẬN XÂY LẮP  23 TỶ ĐỒNG BẰNG 29,3% KH NĂM 2011)

-         TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ/ DOANH THU: 10,3%.

-         TỶ SUẤT LỢI NHUẬN SAU THUẾ/ VỐN ĐIỀU LỆ: 12,3%.

-         TỶ SUẤT LỢI NHUẬN SAU THUẾ/VỐN CHỦ SỞ HỮU: 6,4%.

* THU NHẬP BÌNH QUÂN CBCNV CỦA CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10: 6,4 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG.

ĐIỀU 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY GIAO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RA
QUYẾT ĐỊNH THEO ĐÚNG PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC, ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT
ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY THEO CHỨC
TRÁCH, NHIỆM VỤ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NÀY.

NƠI NHẬN:                                                                            T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ              

- NHƯ ĐIỀU 3;                                                                                  CHỦ TỊCH   

- BAN KIỂM SOÁT;

- ĐẢNG ỦY CÔNG TY ( BÁO CÁO );

- BAN LÃNH ĐẠO C.TY;

- UBCK NHà NƯỚC ( B/C );

- TRANG WEBSITE CỤNG TY;

- SƠ GIAO DICH CHỨNG KHOÁN HN ( B/C );

- LƯU HĐQT; TCHC.          

                                                                                     TRẦN NGỌC LAN

 

 

 
 

Tag: Tin tức Sông Đà 10

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.442901134491 seconds